Place of work:
Unlimited
淮安
Shenzhen
Jiangxi
Suzhou
Hangzhou
Xuzhou
Beijing
Jinan
Xiamen
Job category:
Unlimited
Sales class
Engineering
R & D
market
Electroplating Supervisor
淮安
Engineering
1人
2018-12-27
喷锡主管
淮安
Engineering
2018-12-27
线路主管
淮安
Engineering
2018-12-27
设备维修工程师
淮安
Engineering
2018-12-27
电镀工艺工程师
淮安
market
2018-12-27
CAM工程师
淮安
Engineering
2018-12-27